News

ग्रामीण जनउत्थान विकास कार्यक्रम, हुम्ला च्ग्च्ब्ी एभ्इएीभ् ग्एीक्ष्ँत्ःभ्ल्त् म्भ्ख्भ्ीइएःभ्ल्त् एच्इन्च्ब्ः ९च्एग्म्ए० ज्ग्ःीब् न्यखत।च्भन।ल्य। घद्दरण्छछरण्छट ख्बतर एबल ल्य घण्ज्ञटछछण्ण्ण्रण्टज्ञ क्।ध्।ऋ। ल्य।स्ढण्द्दडरण्छट )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) प.संः ०७५।०७६ च.नंः मिति ः २०७५।०६।१२ विषय ः कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धमा । प्रस्तुत विषयमा यस कार्याय अन्तरगत ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरण कार्यक्रमका लागि सर्केगाड गाउँपालीकामा रहि काम गर्ने गरि तपशिलमा उल्लेखित पदको लागि योग्यता पुगेका ईच्छुक उम्मेदवारले सुचना प्रकासित भएको मितिले १५ दिन भित्रको ४ वजे सम्म आफ्नो दरखास्त पेश गर्न आह्वान गरिन्छ । तपशिल आवश्यक पद, न्यूनतम योग्यता तथा अनुभव जनशक्ति आवश्यक संख्या न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (मान्यता प्राप्त शिक्षणसंस्थावाट) न्यूनतम कार्य अनुभव स्वास्थ्य प्रवद्र्धक २ जना ( एक जना महिला अनिवार्य स्वास्थ्य शिक्षा विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण वा सी.एम.ए. वा अ.न.मी. उत्तीर्ण ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक स्वास्थ्य तथा सरसफाई मा तीन वर्षको अनुभव प्राप्त जीविकोपार्जन प्रवद्र्धक १ जना कृषि वा वन विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण वा कृषि वा वन विषयमा प्राविधिक एस.एल.सी. त्क्ीऋ उत्तीर्ण प्रमाणपत्र उत्तीर्णको हकमा दुई वर्ष तथा त्क्ीऋउत्तीर्णको हकमा पांच वर्ष जीविकोपार्जन प्रवद्र्धन क्रियाकलापहरुमा अनुभव प्राप्त जलस्रोत प्राविधिक ३ जना क्ीऋ उत्तीर्ण भै सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा ३० दिनको प्राविधिक तालीम लिएको वा त्क्ीऋ उत्तीर्ण भै जलस्रोत विकासका क्रियाकलापहरुमा तालीम प्राप्त गरेको कार्यक्षेत्रमा आधारित भै जलस्रोत विकास क्रियाकलापहरुमा कम्तिमा तीन वर्षको अनुभव प्राप्त गरी कम्तिमा दुई वटा खानेपानी वा सिंचाईका योजनाहरु सम्पन्न गरेको आवश्यक कागजजातहरु १. वायोडाटा नेपालीमा ( वायडाटाको लागि संस्थाको कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु होला ) २.आफुले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रका प्रतिलिपि ३. नागरिकताको प्रतिलिपि ४.कार्य अनुभवका प्रमाणहरुको प्रतिलिपि परिक्षाको किसिम लिखित तथा मौखिक नोट ः सर्टलिष्टमा पर्न सफल उम्मेदवारको मात्र लिखित तथा मौखिक परिक्षा हुनेछ सर्टलिष्टमा पर्न सफल उम्मेदवार लाई फोन मार्फत सम्र्पक गरिने छ वा सस्थाको सुचना पाटीमा टासिएको हेर्न सकिने छ । दलित ,महिला, जनजातीलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ । उम्मेदवारका दिनका लागी सस्थाको सिटिजन बैंकको हिसाव नम्बर ०२७०००००५२ ऋब् मा रु ३०० जम्मा गरेको भैचर पेश गर्नु होला । सम्र्पक ग्रामिण जनउत्थान विकास कार्यक्रम हुम्ला ०८७–६८०११३÷९८४८३१६२५६÷९८६८३११९८४

ग्रामीण जनउत्थान विकास कार्यक्रम, हुम्ला च्ग्च्ब्ी एभ्इएीभ् ग्एीक्ष्ँत्ःभ्ल्त् म्भ्ख्भ्ीइएःभ्ल्त् एच्इन्च्ब्ः ९च्एग्म्ए० ज्ग्ःीब् न्यखत।च्भन।ल्य। घद्दरण्छछरण्छट ख्बतर एबल ल्य घण्ज्ञटछछण्ण्ण्रण्टज्ञ क्।ध्।ऋ। ल्य।स्ढण्द्दडरण्छट )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) प.संः ०७५।०७६ च.नंः मिति ः २०७५।०६।१२ विषय ः कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धमा । प्रस्तुत विषयमा यस कार्याय अन्तरगत ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरण कार्यक्रमका लागि सर्केगाड गाउँपालीकामा रहि काम गर्ने गरि तपशिलमा उल्लेखित पदको लागि योग्यता पुगेका ईच्छुक उम्मेदवारले सुचना प्रकासित भएको मितिले १५ दिन भित्रको ४ वजे सम्म आफ्नो दरखास्त पेश गर्न आह्वान गरिन्छ । तपशिल आवश्यक पद, न्यूनतम योग्यता तथा अनुभव जनशक्ति आवश्यक संख्या न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (मान्यता प्राप्त शिक्षणसंस्थावाट) न्यूनतम कार्य अनुभव स्वास्थ्य प्रवद्र्धक २ जना ( एक जना महिला अनिवार्य स्वास्थ्य शिक्षा विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण वा सी.एम.ए. वा अ.न.मी. उत्तीर्ण ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक स्वास्थ्य तथा सरसफाई मा तीन वर्षको अनुभव प्राप्त जीविकोपार्जन प्रवद्र्धक १ जना कृषि वा वन विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण वा कृषि वा वन विषयमा प्राविधिक एस.एल.सी. त्क्ीऋ उत्तीर्ण प्रमाणपत्र उत्तीर्णको हकमा दुई वर्ष तथा त्क्ीऋउत्तीर्णको हकमा पांच वर्ष जीविकोपार्जन प्रवद्र्धन क्रियाकलापहरुमा अनुभव प्राप्त जलस्रोत प्राविधिक ३ जना क्ीऋ उत्तीर्ण भै सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा ३० दिनको प्राविधिक तालीम लिएको वा त्क्ीऋ उत्तीर्ण भै जलस्रोत विकासका क्रियाकलापहरुमा तालीम प्राप्त गरेको कार्यक्षेत्रमा आधारित भै जलस्रोत विकास क्रियाकलापहरुमा कम्तिमा तीन वर्षको अनुभव प्राप्त गरी कम्तिमा दुई वटा खानेपानी वा सिंचाईका योजनाहरु सम्पन्न गरेको आवश्यक कागजजातहरु १. वायोडाटा नेपालीमा ( वायडाटाको लागि संस्थाको कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु होला ) २.आफुले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रका प्रतिलिपि ३. नागरिकताको प्रतिलिपि ४.कार्य अनुभवका प्रमाणहरुको प्रतिलिपि परिक्षाको किसिम लिखित तथा मौखिक नोट ः सर्टलिष्टमा पर्न सफल उम्मेदवारको मात्र लिखित तथा मौखिक परिक्षा हुनेछ सर्टलिष्टमा पर्न सफल उम्मेदवार लाई फोन मार्फत सम्र्पक गरिने छ वा सस्थाको सुचना पाटीमा टासिएको हेर्न सकिने छ । दलित ,महिला, जनजातीलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ । उम्मेदवारका दिनका लागी सस्थाको सिटिजन बैंकको हिसाव नम्बर ०२७०००००५२ ऋब् मा रु ३०० जम्मा गरेको भैचर पेश गर्नु होला । सम्र्पक ग्रामिण जनउत्थान विकास कार्यक्रम हुम्ला ०८७–६८०११३÷९८४८३१६२५६÷९८६८३११९८४
Read More...

चुल्हो वन्यो, मुहार फेरियो

आफनै घर आगनको माटोले कति रामो्र चुल्हो वन्छ होला भनि सोचेकी पनि थिइनन्, रिपगाउकी महिलाहरुले । गा्रमिण जनउत्थानविकास कार्यक्रम हुम्ला र हुरेन्डेक नेपाल कालिकोटको साझेदारीमा टिडिएच जर्मनीको आर्थिक सहयोगमा रिप र उनापानीगाउमा माटोको सुधारिएको चुल्हो निमार्ण भएपछि घरभित्र नत धुवा धुलो न मैलो जीउ भएपछि त्याहाका वासिन्दामा खुशी छाएको छ । करिव ३सय घरमा स्थानिय माटोवाट निमार्ण गरिएका चुल्होले गाउको घरको शोभा फरक पारिदिएको कार्यक्रम संयोजक लोकेन्द्र शाहीले वताए ।
Read More...

सहुलियत अनुदानमा सोलर वितरण

हुम्ला जिल्लाका सकेगाढ रसिमकोट गाउपालिकामा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका घरपरिवारलाइ वैकल्पिक उर्जा प्रर्वधन गर्ने उदेश्यकका साथ उज्वालोमा पहुच अभिवृद्दि गर्नक लागी सोलर वितरण गरिएको छ । प्रतिघरलाइ ३ वटा वत्ति वाल्न सकिने जनाइएको छ । उज्यालो वाट वन्चित भएका सर्केगाड र सिमकोट गाउपालिका साविक साँया ,सर्किदेउ र ठेहे गाविसका १ सय ५० घरधुरीलाइ ५ हजार सहुलियत मुल्यमा घरैमा पुरयाइ वितरण गरिएको सहयोगी संस्था गा्रमिण जनउत्थान विकास कार्यक्रम संयोजक गणेश महताराले वताए । मुगु जिल्लाको गमगडी हुदै खच्चर मार्फत ढ्वानी गरि हुम्लामा पुरयाइ सहुलियम दरमा वितरण गरेको हो । हिमाली क्षेत्रमा श्रोतहरुको दिगो सदुपयोग परियोजना अन्र्तगत टिडिएच जर्मनी विएम जेटको सहयोमा हुरेन्डेक कालिकोट आरपीयुडिपी हुम्लाको सहकार्यमा सोलार वितरण गरिएको जनाइएको छ । सर्केगाड गाउपालिका वडा नं ४मा ५० , २ मा ५० सहित सिमकोट गाउपालिको वडा नं १ ठेहेमा ५० वटा सोलार सहुलियत दरमा वितरण गरिएके छ । हुम्ला पुग्दा सोलारको पति सेट २० हजार मुल्य रहेको संस्थाले जनाएका छन् । हिमाली क्षेत्रमा रहेका वनवाट दियालो दाउरा लगायत काठको वचतका लागी वन विनाशमा कमी ल्याउन सो परियोजनाले सोलार सहित धुवा मुक्त चुल्हो आधुनिक घट्रट समुदायलाइ सहयोग गर्ने संस्थाले जनाएको छ । गाउ वस्तीमा समुह गठन गरि समुहका सदस्यलाइ सहुलिय मुल्यमा साधन श्रोत वितरण गर्दै आएको संस्थाले जनाएको छ । वैकल्पिक उर्जा प्रवधन केन्द्रको सहयोगमा १२ भोल्टेज २३ एमपीइर क्षमता रहेको स ोलार वाट ३ वटा वत्ति वाल्न सकिने सहयोगी संस्थाले वताएका छन् ।
Read More...

बल्ल नुहाउन पाइयो !

सुख्खा ठाउँको बस्ती, पानी पिउनसम्म पाइँदैनथ्यो । नुहाउनको लागि की खोला जानु पर्थो की त कर्णाली नदी भेट्न पैमासम्म पुग्न पाइन्थ्यो ।
Read More...

स्याउ विरुवामा आत्मनिर्भर वन्दै हुम्ला

विगत ५ वर्ष अघि पुष महिनामा जिल्ला कृषि विकास कार्यलय हुम्लाका कर्मचारी विरुवा खरिदका लागी जिल्लावाहिर जान ताछाड मछाड गर्दै कार्यलय प्रमुख देखि कार्यलय सहयोगी सम्म विरुवा खरिद विषय नै वनाएका थिए ।
Read More...